Algemene voorwaarden:

Plak hier de inhoud van jouw Algemene Voorwaarden:
Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassing
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Spreng aangeboden diensten als coaching, training, advisering o.d. aan bedrijven, organisaties, particulieren, groepen e.a., hierna te noemen ‚Äėopdrachtgever‚Äô.

b. Verder zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overige verbintenissen waarop deze van toepassing zijn verklaard.

c. Afwijken van deze voorwaarden kan uitsluitend als De Spreng daar schriftelijk mee instemt.

d. Andere voorwaarden zijn slechts van toepassing als de Spreng hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

Artikel 2: Overeenkomst
Een overeenkomst tussen opdrachtgever en de Spreng wordt geacht tot stand te zijn gekomen door:

a. een mondelinge overeenstemming tussen opdrachtgever en De Spreng indien beide partijen hier de voorkeur aan geven.

b. een digitale of schriftelijke acceptatie/bevestiging vanuit opdrachtgever aan De Spreng of andersom.

Artikel 3: Wettelijke bedenktijd en annuleringsvoorwaarden
a. Wie een verbintenis met De Spreng aangaat heeft 14 dagen bedenktijd waarbinnen opdrachtgever kosteloos alsnog kan besluiten van de verbintenis af te zien. Dit dient altijd digitaal of schriftelijk te gebeuren. De bedenktermijn van 14 dagen vervalt indien het eerste moment van training binnen de 14 dagen bedenktermijn plaatsvindt en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen.

b. Deze termijn start op het moment dat mondeling overeenstemming is bereikt dan wel digitaal of schriftelijk bevestiging heeft plaatsgevonden. Indien het laatste het geval is geldt als datum die van de e-mail dan wel het poststempel.

c. Voor alle trainingen en stilte driedaagse gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

– Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren.

РBij annulering tot 8 weken voor aanvang van de training is de deelnemer 10% van de overeengekomen prijs van de overeengekomen prijs van de training verschuldigd.

РBij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de training is de deelnemer 25% van de overeengekomen prijs van de training verschuldigd.

РBij annulering minder dan vier weken voor aanvang van de training/opleiding is de deelnemer 50% van overeengekomen prijs van de training/opleiding verschuldigd.

РBij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de training is het volledige, overeengekomen bedrag verschuldigd.

– Mocht een training niet doorgaan door onvoldoende aanmeldingen, dan worden de reeds betaalde opleidingskosten binnen 30 dagen na bekendmaking volledig terugbetaald.

Artikel 4: Facturering
a.  Particulieren met een individueel coachingstraject ontvangen digitaal een nota.

b.  Aan particulieren die de training volgen wordt vooraf digitaal gefactureerd. Het is mogelijk van een betalingsregeling gebruik te maken. Bij een betalingsregeling is ook het volledige bedrag verschuldigd wanneer tussentijds wordt gestopt met de opleiding of de training. Het laatste deel dient voor de laatste trainingsdag te zijn betaald.

c. Aan bedrijven en organisaties die een van hun werknemers laten deelnemen aan de training wordt vooraf digitaal gefactureerd.

d. Aan bedrijven en organisaties die hun werknemer een individueel coachingstraject aanbieden worden de verrichte werkzaamheden vooraf digitaal gefactureerd conform de overeenkomst.

Artikel 5: Betalingen door bedrijven en organisaties
a.  Opdrachtgever is gehouden aan de betalingsverplichting als mondeling dan wel digitaal of schriftelijk is overeengekomen.

b.  Tenzij hiervan nadrukkelijk is afgeweken geldt een betalingstermijn van 14 kalenderdagen.

c.  Betalingen vinden plaats door tijdige overmaking op het aangegeven rekeningnummer met vermelding van naam en nota.

Artikel 6: Betalingen door zzp-ers en particulieren
a  In geval van individuele coaching betalen opdrachtgevers het overeengekomen gesprekstarief na ontvangst van een factuur en telkens uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na een gesprek.

Artikel 7: Niet tijdige betaling
a.  Indien niet tijdig wordt betaald zal De Spreng opdrachtgever hierop eenmaal mondeling aanspreken. Blijft vervolgens betaling uit dan zal opdrachtgever digitaal of schriftelijk worden aangesproken waarna binnen zeven dagen betaald moet zijn. Indien dit niet het geval is heeft De Spreng het recht betaling op te eisen inclusief wettelijke rente.

b.  Mocht een incasso- of gerechtelijke procedure nodig zijn om alsnog betaling te bewerkstelligen dan zijn alle kosten hiervan voor opdrachtgever.

Artikel 9: Honorering
a.  De Spreng biedt activiteiten aan tegen vooraf vastgestelde prijzen. Indien er sprake is van bijkomende kosten die ook moeten worden voldaan wordt dit vooraf aangegeven.

b.  Een deel van het aanbod is vanwege het beroepsondersteunende karakter BTW- vrij. In de prijzen voor de overige activiteiten is het wettelijke BTW tarief inbegrepen.

c.  Prijzen voor andere zaken dan activiteiten aangeboden aan particulieren zijn altijd exclusief BTW tenzij anders is aangegeven.

Artikel 10: Verantwoordelijkheid De Spreng
a.  De spreng is verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle leveringen en spant zich naar beste inzicht en vermogen in deze te laten voldoen aan hetgeen in het vooruitzicht is gesteld.

b.  De Spreng noch de cursusleiders zijn verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het toepassen en uitvoeren van het geleerde in de ruimste zin; zij kunnen daarvoor geen van beiden aansprakelijk gesteld worden.

c.  De spreng noch de cursusleiders aanvaarden enige aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect tenzij de aansprakelijkheidsverzekering van De Spreng deze dekt en voor zover deze bereid is tot uitkering over te gaan.

d.  Op geen enkele levering van De Spreng is enige vorm van garantie aan de orde.

Artikel 11: Verantwoordelijkheid deelnemer
a.  Bij deelname, ongeacht aan welke blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij de deelnemer zelf, ook voor het gebruik van de accommodatie en faciliteiten.

b.  Deelnemer kan bij vervoer door of namens De Spreng of een andere deelnemer geen schade claimen vanwege het transport.

c.  Deelnemer is en blijft zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het, ten bate van zichzelf of anderen toepassen, uitvoeren of voorschrijven van de onderwezen leerstof en methoden. Dit geldt ook voor het gebruik van (hulp)middelen in welke vorm dan ook.

Artikel 12: Cursuslocatie
a. ¬†Indien gebruik gemaakt wordt van gehuurde ruimte zal De Spreng er alles aan doen om de kwaliteit te laten overeenstemmen met de geschetste verwachtingen. De verhuurder is echter verantwoordelijk voor de veiligheid, hygi√ęne, toegankelijkheid e.d.

Artikel 13: Overmachtsituaties
a.  Van overmacht is sprake als in niet te voorziene omstandigheden het onmogelijk is, of in redelijkheid niet verwacht kan worden dat aan verplichtingen wordt voldaan.

b.  Indien een deelnemer na aanmelding privé in een niet toerekenbare overmachtsituatie terecht komt waardoor deelname vanaf dat moment geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt dan is De Spreng bereid in alle redelijkheid en in overleg daarvoor een oplossing te vinden.

c.  De Spreng is in geval van overmacht gerechtigd zonder genoegdoening wijzigingen aan te brengen in de cursusleiding, de lesstof, de geplande data en de locatie waar de activiteit zou plaatsvinden. Uiteraard zal daarbij het belang van de deelnemers zoveel mogelijk in acht worden genomen.

d.  Indien deelnemer kan aantonen dat wijziging van geplande data aanleiding geeft tot onoverkomelijke problemen en moeten afzien van (verdere) deelname dan is hij slechts het deel van de aangegane verplichting verschuldigd dat is genoten.

e.  In geval van ziekte of andere onvoorziene verhindering van de docent wordt in goed overleg met de deelnemers voor vervanging van de docent of verplaatsing van het betreffende onderdeel gezorgd.

f.  Mocht in geval van overmacht een deel van een activiteit geen doorgang kunnen vinden dan zal deelnemer naar rato van wat hij daardoor mist een deel van zijn voldane verplichting terug ontvangen. Dit lijdt uitzondering als het gemiste minder dan 10% bedraagt van de gehele activiteit. De terugbetaling zal binnen 30 dagen plaats vinden.

Artikel 14: Persoonsregistratie
a.  De Spreng draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van persoonlijke informatie van de deelnemers overeenkomstig de geldende privacywet- en regelgeving.

b.  Trainers, gasttrainers en assistenten zullen naar derden nimmer informatie geven over hetgeen zich binnen de les voordoet of naar voren wordt gebracht tenzij het gaat om informatie waartoe men wettelijk verplicht is deze te verstrekken.

c.  Naam en bereikbaarheidsgegevens van deelnemers worden opgenomen in het klantenbestand van De Spreng om betrokkene op de hoogte te kunnen houden van haar activiteiten. Indien dit niet op prijs wordt gesteld wordt dit direct gerespecteerd.

d.  De deelnemer gaat akkoord met het verspreiden van zijn naam en bereikbaarheidsgegevens (adres, e-mail, tel) aan docenten en mededeelnemers.

Artikel 16: Klachten
a.  De Spreng beschikt over een klachtenregeling waarin alles geregeld is omtrent klachten. Deze vormt een onlosmakelijk deel van deze Algemene Voorwaarden en is via deze link voor een ieder in te zien en zal op verzoek worden toegezonden.

Artikel 17: Toepasselijk recht
Op iedere overeenkomst waarbij De Spreng betrokken is, is het Nederlands recht van toepassing.

Maak nu GRATIS kennis metZelfliefde

Ontvang 3 videolessen en handige tips voor een lichter leven.

Je hebt je met succes ingeschreven!